تعبیر خواب بیماری چیست و مریض شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش اکسپرس بلاگ، بیماری، مریضی، درد و … از جمله مواردی است که می توان در خواب مشاهده کرد. این رویا می تواند مستقیما به خود شخص برگردد یا در ارتباط با یکی از نزدیکان باشد. بسیاری در خواب مشاهده می نمایند که به بیماری خاصی مبتلا شده و از آن رنج می برند. در بعضی موارد این خواب ناشی از اضطرابات واقعی در ارتباط با آن بیماری (دیدن خواب کرونا در زمان شیوع ویروس کرونا) است و در بعضی موارد تعبیر خواب بیماری حاوی پیغام هایی است که باید آن ها را جدی بگیریم.

تعبیر خواب بیماری چیست و مریض شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بیماری

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر در ارتباط با دیدن بیماری (مریضی) در خواب می گوید:

اگر فرد خاطرات دردناکی داشته باشد که هرگز از یاد او نرفته باشند یا احساس خشم یا آزردگی او درونش سرکوب شده باشد، این امور در رویا به صورت بیماری و یا عفونت جلوه می نمایند؛ فروپاشی اعتماد به نفس شخص یا ظهور ترس ها و افسردگی نیز می توانند به صورت بیماری به تصویر کشیده شوند.

گهگاه بیماری در رویا شیوه تلاش ما برای جلب توجه و کسب محبت با تمارض را به تصویر می کشد؛ گاهی نیز به حالت واقعی جسمانی ما ارتباط دارد و به ندرت شهودی از وضع جسمانی شخص دیگری را به دست می دهد.

جابر مغربی: بیماری های گوناگون در خواب، علت است بر خوار شدن فریضت ها و سنت ها.

برخی از تعبیرگران گفته اند: تعبیر بیماری، گناه و نافرمانی از خداوند است و همچنین رسیدن غم و اندوه از طرف پادشاه (در زمان حال می توان پادشاه را به حکومت تعبیر کرد) یا زن خودت است.

ابن سیرین: اگر ببینی بیمار هستی، در دین و ایمان، دچار گمراهی و فساد می شوی و با دوروئی با مردم صحبت می کنی و برخی از تعبیرگران گفته اند: در آن سال از جهان می روی.

تعبیر خواب شفای بیماری: اگر بیند از بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی گفت، علت که بیماری بر وی دراز گردد و برخطر بوده باشد که بمیرد، اما اگر بیند که با مردمان مجالست می کرد و سخن می گفت، علت که زود از بیماری شفا یاد.

امام صادق (ع):

 • اگر ببینی بیمار شده ای و از بیماری خودت ناله می کنی، از غم و غصه در امان می مانی.
 • اگر ببینی با وجود بیماری، قانع و راضی و شکرگزار هستی، تعبیرش صحت و نیکی است.

منوچهر مطیعی تهرانی:

 • بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ.
 • اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می نماید.
 • چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی زند بیمار می شود و بیماری او طولانی می شود؛ اما اگر ببیند حرف می زند بیمار می شود و زود شفا می یابد.
 • اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج می بیند.

لوک اویتنهاو: بیماری: کسب ثروت از راه های کثیف

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید بیمار شده اید، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید.

کتاب سرزمین رویاها: شما بیمار هستید: ناکامی در عشق

تعبیر خواب انواع بیماری

تعبیر خواب سردرد: دیدن خواب سردرد ممکن است مسئله ای را نشان دهد که به آن به صورت تخصصی رسیدگی نشده تا معین شود چطور می توان زندگی روزانه بهتری داشت.

تعبیر خواب بیماری کشنده: رویای یک بیماری کشنده، اغلب با نمادهایی مانند ترس، اضطراب و بروز بحران اعتماد به نفس مرتبط است. رویاهایی که در آن ها، شما به آرامی به یک بیماری مبتلا می شوید اما در نهایت به مرگ منجر می شوند، نشانه نگرانی هستند.

در خواب شما ممکن است موارد زیر را تجربه کنید:

 • به دلیل بیماری قادر به عملکرد درست نباشید
 • بیمار شده باشید
 • نگران یک بیماری باشید
 • دیگران را بیمار مشاهده کنید
 • بیماری های عفونی، مسری، مسمومیت ناشی از غذا، ایدز، بیماری های ناشی از هوا را مشاهده کنید
 • ببینید که یک درمان برای یک بیماری پیدا شده است
 • مرگ در اثر یک بیماری را تجربه کنید

تعبیر خواب بیماری ویروسی: داشتن ویروس در خواب، با تاثیر داشتن بر سلامتی خود در ارتباط است، زمان آن رسیده که به مواد غذایی و چگونه سالم تر بودن توجه کنید. اگر خواب بیماری را ببینید که بر افراد زیادی غلبه نموده، وقت آن است که در خصوص نحوه رفتار خود در مقابل دیگران تجدید نظر کنید.

تعبیر خواب بیماری عفونی: داشتن یک بیماری عفونی در خواب، که از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود، با نحوه برقراری ارتباط با دیگران در زندگی مربوط می شود. این می تواند نشانه این باشد که در حال حاضر برقراری ارتباط با دیگران برایتان مشکل است. تماس با یک بیماری عفونی در رویا توسط حشرات، به این معناست که شما از کنترل خارج شده اید و درکتان از خویشتن در حال از بین رفتن است.

تعبیر خواب سرطان: در خواب خود را مبتلا به سرطان یا سایر بیماری های غیرعفونی دیدن، بدان معناست که بخشی از خودتان که شما آن را پنهان می کنید، احتیاج دارد که بروز پیدا کند تا بر یک مسئله ای غلبه کنید.

سرطان داشتن در خواب به این معنی است که باید خود را در زندگی بیداری کنترل کنید. این بدان معنا نیست که شما به سرطان مبتلا خواهید شد، این رویا تنها یک دوره انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر را نشان می دهد.

تعبیر خواب بیماری روانی: دیدن خواب دیگران که به اختلالات روانی یا بیماری های غیرعفونی مبتلا شده اند، بدان معناست که در مراحل مختلف رشد مهم است که با دیگران درباره احساساتتان حرف بزنید.

تعبیر خواب بیماری نامعین: رویای ابتلا به یک بیماری وحشتناک می تواند با ناتوانی در برقراری ارتباط با یک فرد محبوب در ارتباط باشد. خواب دیدن درباره ابتلا به یک بیماری در یک کشور بیگانه، بدان معناست که دیگران به یاری شما احتیاج دارند. مهم است که اطمینان حاصل کنید که به دیگران در زندگی خود یاری می کنید. خواب دیدن ابتلا به یک بیماری همچنین ممکن است پیشگویی باشد که از احتمال ابتلا به یک بیماری خبر می دهد.

تعبیر خواب آبله: داشتن بیماری آبله یا بیماری های قابل روئت دیگر بدان معاست که در حال حاضر همه چیز به نظر تار هستند اما به مرور در زندگی معلوم می شوند.

تعبیر خواب فلج شدن: خواب هایی که در آن ها شما قادر به را رفتن نیستید یا ممکن است بمیرید، می توانند نشانگر نگرانی های بی مورد شما در خصوص مسائل بی اهمیت باشند. پیشنهاد می شود رویکرد آرام تر و بهتری نسبت به زندگی داشته باشید.

گاه ممکن است ذهن شما با مسئله ای در بیداری روبرو باشد و در نتیجه ناخودآگاه شما رویایی در ارتباط با یک بیماری ایجاد کند. به عنوان مثال، ممکن است شما رژیم خاصی را دنبال کنید و اخیرا دچار لغزش شده باشید. در اینصورت ناخودآگاه شما ممکن است برای مجازاتتان خواب بیماری پدید آورد تا احساس ناخوشی کنید.

تعبیر خواب ایدز: ابتلا به ایدز در خواب به معنای هراس از مسائل زندگی است.

تعبیر خواب بیماری صوتی: خواب بیماری، با مسائل جهانی حقیقی در ارتباط است. دیدن خواب بیماری ای که با صدا یا توانایی سخن گفتن شما در ارتباط است، نشانگر عدم توانایی با دیگران است. اگرچه این رویا ممکن است ترسناک باشد، اما همچنین ممکن است بدین معنا باشد که شما ایده هایی دارید که رنج آور هستند و ممکن است شما آن ها را سرکوب نموده باشید که این در نهایت می تواند شما را ناراحت کند.

ناراحتی در رویاها بخش هایی از زندگی را که ممکن است مسدود شده باشند را نشان می دهد. شما به قدرت احتیاج دارید تا بتوانید به بخش هایی از زندگی خود رسیدگی کنید. این به طور معمول به مسائل موجود در زندگی اشاره می نماید.

تعبیر خواب شفا یافتن از بیماری

ابن سیرین: اگر ببینی بیماریت خوب شده است و در خانه خودت نیستی و با کسی صحبت نمی کنی، بیماریت طولانی می شود طوریکه محتمل است از جهان بروی، ولی اگر ببینی با مردم همنشین و همسخن هستی، بیماریت به زودی خوب خواهد شد.

لوک اویتنهاو: پشت سر گذاشتن بیماری: سلامتی کامل

تعبیر خواب بیمار برهنه

ابراهیم کرمانی: اگر بیند بیمار و برهنه است، علت که زود بمیرد و معبران گفته اند که بیماری در خواب، علت بر فسق و فجور کند و غم و اندوه از قبل سلطان یا از قبل عیال بدو رسد.

امام صادق (ع): اگر ببینی بیمار و برهنه هستی، به زودی از جهان خواهی رفت.

اسماعیل بن اشعث: اگر ببینی برای درمان بیماری و مرضی، پشت تو را داغ نموده اند، دین و جهانی تو اصلاح و درست می شود.

تعبیر خواب بیماری دیگران

آنلی بیتون: دیدن افراد بیمار در خواب، نشانه راه رفتن بیماری بین افراد خانواده شماست.

کتاب سرزمین رویاها:

 • اشخاص دیگر بیمار هستند: یکنفر که شما او را می شناسید به زندان می رود.
 • تعدادی بیمار در بیمارستان: شادی و منفعت اقتصادی.
 • بچه ها بیمار هستند: خوشبختی و تسلی خاطر.
 • دشمنان بیمار هستند: یک وسوسه عظیم که برای شما ابداً خوشایند نخواهد بود.

دیدن دیگران در خواب که به یک بیماری مبتلا شده اند، بدان معناست که باید به افراد دیگر گوش دهید.

تعبیر خواب بیماری عزیزان

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت.

کتاب سرزمین رویاها:

 • بستگان بیمار هستند: بدبختی
 • نامزد یا دوستتان بیمار است: ازیک خوشی صرفنظر می کنید.

تعبیر خواب عیادت بیمار

کتاب سرزمین رویاها: از بیماران عیادت می کنید: هر طور شده با تلاش به هدفتان خواهید رسید.

سخن آخر

شما می توانید خوابی را که با مضمون بیماری دیده اید در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید تا کارشناسان ما در اسرع وقت تفسیر آن را برایتان بنویسند.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

انتشار: 17 مهر 1400 بروزرسانی: 17 مهر 1400 گردآورنده: expresblog.ir شناسه مطلب: 7782

به "تعبیر خواب بیماری چیست و مریض شدن در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

89 کاربر به "تعبیر خواب بیماری چیست و مریض شدن در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز داده اند | 3.7 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب بیماری چیست و مریض شدن در خواب چه تعبیری دارد؟"

27 دیدگاه

سعدی 11 مهر 1400

سلام.
خواب دیدم که شکم درد دارم. منو پیش یه نفر بردن که درمانم کنه. یه کم پایین شکمم رو مالش داد، بعد درخواست کرد که یه چاقو براش بیارن، یه کارد میوه خوری اره ای قدیمی براش آوردن و اون دوباره شرو کرد به مالش دادن شکمم اونقد مالش داد که یه دفه شکمم سوراخ شد.و من خودم داخل شکم خودمو دیدم، یه جیز سفید گوله شکل به اندازه یه تیله داخل شکمم بود. ممنون میشم تعبیرش کنین. با تشکر

پاسخ به سعدی

Zahra 29 شهریور 1400

سلام من خواب دیدم که تو جمع با فامیلا نشستم که دوست یکی از اون فامیلا ک من نمی‌شناسم بهم گفت که تو فلان بیماری داری که تست بارداری بگیر اگه مثبت شد تو مریضی و در آخر باعث مرگ مغزی میشه منم تست زدم مثبت شد و رفتم دکتر گفت یه سریع چیزارو باید رعایت کنی و .... تعبیرش چیه؟

پاسخ به Zahra

یاسی 3 شهریور 1400

باسلام خواب دیدم تو یه جمعی نشستم کنار خانمی از فامیل ها که ایشان به رحمت خدا رفته اند و باهام تعریف میکردن و خوشحال بودن ولی هی به من میگفت که پسرش مریض هست و انگار این مریضی که پسرش داشت من قبلا داشتم و دوای آن رو میدونستم که چطوری باید خوب بشه ولی تو فکر این بودم که چطوری بهش بگم ... ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.

پاسخ به یاسی

هدیه 26 مرداد 1400

سلام .من خواب دیدم دوستم بیمار شده و من هم ازش گرفتم
و نمیدونستیم چ بیماری هس

پاسخ به هدیه

دینا 11 مرداد 1400

در خواب می دیدم که مریض شدم و در خانه ی خودمان در کنار دیوار خوابیده بودم و توان راه رفتن نداشتم .خاله هام ومادرم کنارم بودن در یک ساعتی که الان حضور ذهن ندارم گویا باید به من چیزی‌ دارویی می زدن.که یکیش 400وخورده ایی ودیگری 800و خورده ایی بود.

شب بعد هم خواب می دیدم که یک عالمه پول لابه لای آشغال ها بود که من وبرادر وپسر خاله ام وداییم که فوت شده ومادرم اون ها رو دیدیم واز لابه لا ی آشغال ها کشیدیم بیرون .من داشتم پول ها رو دسته میکردم که پسر خالم اون ها رو جمع می‌کرد از رد مال من میداد به داداشم .

ممنون میشم کمکم کنید .واقعا چند شبه خیلی خواب می بینم

پاسخ به دینا

رهارضایی 4 مرداد 1400

سلام وقت بخیرمن خواب دیدم که جایی هستم وخیلی احساس گرسنگی میکردم که یکی داشت برنج وگوشت میپخت برای خودش روم نمیشد برم باهاش بخورم یا بهش بگم بعد که اون غذا رو خوردن کم کم دهنشون شروع کرد ب ورم که حالت گلوله گلوله بزرگ میشد اون ورمها ودهنشون پرمیشد من وقتی اینجوری دیدم گفتم خوبه من نخوردم هرکی ازاین غذاخورده اینجوری شده

پاسخ به رهارضایی

الهه 3 مرداد 1400

سلام امروز چهاردهم ذیحجه بعداز ظهر ساعتای حدودسه ، چهار این خواب رو دیدم.. من چند سال پیش بیماری پوستی بدی گرفتم و به لطف خدا خوب شدم.خواب دیدم بیماریم برگشته راستش خیلی نگرانم لطفا تعبیرش رو بهم بگید❤

پاسخ به الهه

مهدی 25 تیر 1400

خواب دیدم دست و پام انگار فلج شده بود یه بیماری خاصی گرفده بودم .میخواسم راه برم‌سریع بی انرژی میشدمو میوفتادم زمین و خوابم میبرد .بعد نمیدونم چیشد ک یکی بهم گفد گناه کردی ک اینطوری شدی .یه دختره هم بود خیلی حواسش ب من بود توی خواب نگرانم بود.بعدش کلییییی‌گریه کردم و از خدا طلب بخشش کردم بعد کم کم‌خوب شدم

پاسخ به مهدی

درسا 5 تیر 1400

سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم مادرم بیماری گرفته که تا مدت کمی زنده هست دور از جونش میشه برام تعبیر کنید

پاسخ به درسا

محمد علی بهرام پور 25 خرداد 1400

من خواب دیدم که یه جیزی شبیه براده آهن خورده ام و ناله میکنم و مبدونم میخوام بمیرم
خواهران من با دخترم دعوا میکنن که چرا بهش آب ندادین خوب بشه منم گفتم باهاش دعوا نکنید میدونم میخوام بمیرم حلالم کنید

پاسخ به محمد علی بهرام پور

زهرا 23 خرداد 1400

سلام
من خواب دیدم که قسمت چپ شکمم پیچ خورده میگفتن روده م گره خورده ، مونده بودم زمینو به سختی نفس میکشیدمو حرف میزدم کم کم داشتم تموم میکردم انگار :|

پاسخ به زهرا

فرشته ابراهیمی 20 خرداد 1400

سلام خواب دیدم دکتر بهم میگه واسه تشخیص بیماریت باید بری آلمان...فقط اونجا میتونند کمکت کنند...
برادر دوستم در بیداری آلمان زندگی میکنه. تو خواب در این فکر بودم که مدارک پزشکیم رو بفرستم واسش تا اون به دکترا نشون بده.
از طرفی هم فکر جور کردن پول بودم واسه رفتن به آلمان. که مقداری پس انداز در واقعیت دارم. داشتم میگفتم همون کافیه ازش بر میدارم.
بعد داداش دوستمم از آلمان برگشت و من خیلی ناامید شدم.
سرم تو خواب درد داشت. و مامانم خیلی نگران بود و همش میگفت استراحت کن تو حالت خوب نیست. هنوز ولی روپا بودم و غیر از سردرد علائم دیگه‌ای نداشتم..

پاسخ به فرشته ابراهیمی

صبا 10 خرداد 1400

در خواب دیدم که مریض شدم آبریزش بینی و خلط داشتم این یعنی چی؟

پاسخ به صبا

باران 4 خرداد 1400

سلام:) خواب دیدم که به دکتر مراجعه کردم و دکتر گفت وضعیت قلبم‌ خیلی بده و دچار بیماری قلبی شدید هستم .. تعبیرش چیه؟ من اصلا قبلا به بیماری قلبی فکر‌ نکرده بودم

پاسخ به باران

احمد 27 اردیبهشت 1400

سلام. من دیدم نماز می خوانم ولی حالت تعادل ندارم می افتم ولی به زور بلند میشم و ادامه میدم با دستم یکی از هم روستاییهارا میگرم به تعادل که رسیدم رکوع سجده و تشهد میرم تمام میکنم تمام که شدم میگم باید برم دکتر و شخصیی که در کنارم هست میگه همین نزدیکی یک دکترهست دراین حین خانم زنگ میزنه من جواب میدم کمی حرف می‌زنیم وشرح حال رابراش میگم در حال گفتگو حالم داره خوب میشه تا اینکه دیگه ازخواب بیدار شدم. عصربوددیدم این خواب را...ممنون.

پاسخ به احمد

سارا 27 اردیبهشت 1400

سلام.تا الان 3 تا از دوستانم خوابی در مورد من دیده اند که دچار سرطان شده ام و جدای از مردم ، در یک محل دورافتاده هستم.نگران شدم؟ تعبیرش چیِ؟؟؟

پاسخ به سارا

امیر 26 اردیبهشت 1400

سلام خواب دیدم که مریضم بیهوش بودم یکم آب دادن بهم بعد چند لحظه حالت تهوء گرفتم و هرچی داخل معدم بود بالا آوردم باز همونجا بیهوش شدم

پاسخ به امیر

مریم 16 اردیبهشت 1400

خواب دیدم بیمارم داشتن غسلم میدادن و همونجوری زنده میخواستن دفنم کنن بعد یهو پاشدم گفتم میرم دکتر درمان میکنم خودمو چرا زنده زنده برم توو گور

پاسخ به مریم

امیر عباس 15 اردیبهشت 1400

سلام چند وقته مریض هستم خواب دیدم یه زنی اومد تو چشمام نگاه کرد گفت این مریضی بدی داره تا یه هفته دیگه مریضیش بیشتر میشه

پاسخ به امیر عباس

مصطفی 30 فروردین 1400

خواب دیدم روی سرم مو ندارم. یه چیزی مثل غده بزرگ چرکی به اندازه یه مشت روی سرم دراومده بافتی قرمز و مثل خون و چرک داشت ولی سر باز نکرده بود. خونه پدر و مادرم بودم. خیلی ناراحت بودم و افسرده. احساس می کردم به آخر زندگی رسیدم.توی خواب داشتم به این فکر می کردم که چقدر تا امروز تلاش کردم ولی به اون چیزایی که می خواستم نرسیدم.
اگه امکان داره واسم خوابمو تعبیر کنید. ممنون

پاسخ به مصطفی

Eli 17 فروردین 1400

من خواب دیدم که مریض شدم
نمیدونم چجور مریضی ای بود انگار یه لایه تو دهنم تشکیل شده بود که نمیتونستم حرف بزنم
بعد با مادربزرگ و پدربزرگم و خانواده عموم رفته بودیم مسافرت ولی مامانم نبود برای شب یه هتل گرفتیم و هممون تو یه اتاق بودیم که من حالم بد میشه و یهو بالا میارم بعد انگار مریضی خوب میشه و میتونم حرف بزنم
میشه معنیشو بگین؟

پاسخ به Eli

مبینا 9 فروردین 1400

من خواب دیدم سرما خوردم بعد رفتم بیمارستان بستری شدم اما درد سوزن رو متوجه نشدم

پاسخ به مبینا

مبینا 9 فروردین 1400

من خواب دیدم سرما خوردم بعد رفتم بیمارستان بستری شدم اما درد سوزن رو متوجه نشدم

پاسخ به مبینا

N 3 فروردین 1400

سلام وقتتون بخیر
من خواب دیدم کسی که دوسش دارم و چن وقت با هم در ارتباط بودیم مریض شده چشاشو بسته منم اومدم بالا سرش ولی همش حواسم هس که منو نبینه هی به آدمای دورش میسپارم که بهش نگن من اومدم بالاسرش ولی از دور داشتم نگاش میکردم

پاسخ به N

علی 25 اسفند 1399

خواب دیدم کسی از اقوام .خونش داخل گوسفنداری بود .رفتیم اون جا ولی به جای گوسفند سگ پرورش میداد . سگها پارس میکردن .صاحبش اومد ارامشون کرد .رفتیم خونه اقوام دیدیم به شدت بیماره

پاسخ به علی

ارزو 19 اسفند 1399

سلام پدر من دوساله فوت شدن

در خواب دیدم که سه تا اتاقه تو یکیش پدرم بیمار افتاده روی تخت و حالش خیلی بده تو اتاق دیگه شوهرم بود که اونم حالش خیلی بد بود و اتاق بعدی یه غریبه بود
من شوهرمو اینقد پرستاریشو کردم و سرشو نوازش کردم یه دفعه خوب شد بلند شد لباساشو عوض کرد ولی پدرم خوب نشد ممنون از شما

پاسخ به ارزو

باران 30 بهمن 1399

خواب دیده ام که بیماری کبدی گرفتم مادرم به دکتر رفته و برای من رژیم غذایی گرفته من خیلی میخورم در خواب و میخندم خبری از ترس و ناله و نگرانی نیست

پاسخ به باران
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید